პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის წევრის, რომან გოცირიძის დედის, დაშა გოცირიძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სესიის მოწვევის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომების მოწვევის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N18/12/01 საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომების მოწვევის შესახებ

2019 წელს მინისტრის საათის (სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესაბამისი მიმართულების შესახებ საქართველოს მთავრობის ცალკეული წევრების საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მოხსენების) განრიგი

საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2020-2023 წლებისათვის“ დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტები თანდართულ მასალებთან ერთად

საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტისა და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2020-2023 წლებისათვის“ დოკუმენტის გადამუშავებული ვარიანტები და თანდართული მასალები

საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის მიმოხილვა და განხილვის განრიგი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საპენსიო სააგენტოს 2019-2020 წლების ანგარიშგების გარე აუდიტის განმახორციელებელი აუდიტორული ფირმის (გარე აუდიტორის) შესარჩევი საკონკურსო კომისიის განცხადება

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს კანონის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი