პარლამენტის განცხადებები

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების საქართველოს პარლამენტში აკრედიტაციის გაცემის პროცედურა
 ქ. ქუთაისი, 4600, ირაკლი აბაშიძის გამზირი № 26

მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრის ბიუროს ფუნქციების, ორგანიზებისა და საქმიანობის წესის და პარლამენტის ბიუჯეტიდან ბიუროსათვის გამოყოფილი თანხის განკარგვის წესის განსაზღვრის შესახებ (კოდიფიცირებული ვარიანტი)

„მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრის ბიუროს ფუნქციების, ორგანიზებისა და საქმიანობის წესის და პარლამენტის ბიუჯეტიდან ბიუროსათვის გამოყოფილი თანხის განკარგვის წესის განსაზღვრის შესახებ“ დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს და თანაუგრძნობს საქართველოს პარლამენტის წევრს, გიგა ბუკიას, დედის, გიული (გული) მიქავას გარდაცვალების გამო

საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია „საქართველოს საგარეო პოლიტიკის შესახებ“

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს და თანაუგრძნობს საქართველოს პარლამენტის წევრს, თეიმურაზ ჭკუასელს, დის, ნონა ჭკუასელის გარდაცვალების გამო

საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილება კომიტეტების შემადგენლობის განსაზღვრისა და პარლამენტის კომიტეტებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სესიის მოწვევის შესახებ

„საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით საქართველოს პარლამენტისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების მოცულობის შემცირების შესახებ