პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

ბრძანება N1/86/20, 03.06.2020 „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2021 წლის კორექტირებული საბიუჯეტო განაცხადი, ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვისა და მუშაკთა ზღვრული ოდენობის შესახებ

2019-2020 წლების სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესახებ მოხსენება

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში

სსიპ საპენსიო სააგენტოს 2019 წლის ანგარიში

ინფორმაცია ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ

საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში მედიის წარმომადგენელთა დაშვება 21 მაისიდან განახლდება
საკანონმდებლო ორგანოში მედიის წარმომადგენლები მუშაობას 21 მაისიდან COVID-19-ის გავრცელების საწინააღმდეგო რეკომენდაციების სრული დაცვით განაახლებენ. შენობაში შესვლისას მათ ჩაუტარდებათ თერმოსკრინინგი....

საქართველოს პროკურატურის 2019 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში