empty

ანგარიში 2018-20120 წლების სამთავრობო პროგრამა „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობის" შესრულების მიმდინარეობის შესახებ