empty

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი, „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2019-2022 წლებისათვის" და საქართველოს მთავრობის მოხსენება „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ“