ბიუროს გადაწყვეტილებები

საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის ანგარიშის ფორმა

საქართველოს პარლამენტის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების შესრულების შესახებ

„ღია პარლამენტის“ 2017 წლის სამოქმედო გეგმა (განახლებული)

„ღია პარლამენტის“ 2017-2018 წლების სამუშაო გეგმა

მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრის ბიუროს ფუნქციების, ორგანიზებისა და საქმიანობის წესის და პარლამენტის ბიუჯეტიდან ბიუროსათვის გამოყოფილი თანხის განკარგვის წესის განსაზღვრის შესახებ (კოდიფიცირებული ვარიანტი)

„მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრის ბიუროს ფუნქციების, ორგანიზებისა და საქმიანობის წესის და პარლამენტის ბიუჯეტიდან ბიუროსათვის გამოყოფილი თანხის განკარგვის წესის განსაზღვრის შესახებ“ დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილება კომიტეტების შემადგენლობის განსაზღვრისა და პარლამენტის კომიტეტებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ