საკანონმდებლო აქტები

 

საქართველოს კონსტიტუცია; 

ვენის 1961 წლის კონვენცია „დიპლომატიური ურთიერთობის შესახებ“; 

ვენის 1963 წლის კონვენცია „საკონსულო ურთიერთობის შესახებ“; 

რომის 1950 წლის „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია“; 

ვენის 1969 წლის კონვენცია „სახელშეკრულებო სამართლის შესახებ“ (II და III ნაწილები); 

1948 წლის „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“; 

რომის 1950 წლის „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია“ და მისი ოქმები: 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის დამატებითი ოქმი; 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-4 ოქმი (იმ უფლებათა და თავისუფლებათა უზრუნველყოფის შესახებ, რომლებსაც არ მოიცავს კონვენცია და მისი პირველი დამატებითი ოქმი); 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-6 ოქმი (სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ); 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-7 ოქმი; 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-12 ოქმი; 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-13 ოქმი (ნებისმიერ ვითარებაში სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ); 

სტრასბურგის 1995 წლის „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ჩარჩო კონვენცია; 

სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტი; 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვის უფლებათა კონვენცია; 

2014 წლის 27 ივნისს ხელმოწერილი „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“ (I, II და VIII კარები); 

საქართველოს ორგანული კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „მეცნიერების, ტექნოლოგიების და მათი განვითარების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ენის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“;

საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“;

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი; 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი; 

პატიმრობის კოდექსი; 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი

საქართველოს ორგანული კანონი ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

საქართველოს კანონი სახელმწიფო ვალის შესახებ

საქართველოს კანონი გრანტების შესახებ

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე ფინანსთა მინისტრის №99 ბრძანება

პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე ფინანსთა მინისტრის №385 ბრძანება

(დანართი1), (დანართი 2)

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;

საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“;

საქართველოს პარლამენტის წევრის ეთიკის კოდექსი;

ეთიკის საბჭოს დებულება;

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი; 

„ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანება; 

„გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანება;

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ბოლო 10 წლის ძირითადი პრეცედენტული გადაწყვეტილებები; 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია;

ევროპის სოციალური ქარტია;

საქართველოს ორგანული კანონი „სახელწიფო ენის შესახებ“;

საქართველოს კანონი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ“;

საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 2 დეკემბრის №604 დადგენილება „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის კონცეფციის შესახებ“;

საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 6 იანვრის №41 დადგენილება „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის შესახებ“;

ევროპის საბჭოს შეზღუდული შესაძლებლობების სტრატეგია (2017-2023);

საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის დებულება; 

საქართველოს პარლამენტის აპარატის სამეურნეო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის დებულება; 

საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის აპარატის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის აპარატის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის იურიდიული დეპარტამენტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის აპარატის საქმისწარმოების დეპარტამენტის დებულება;

საქართველოს პარლამენტის საქმისწარმოების ინსტრუქცია.