საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით საქართველოს პარლამენტისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების მოცულობის შემცირების შესახებ

16 დეკემბერი 2016