ბრძანებები

ბრძანება 1/186/19 24-05-2019 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/182/19, 22.05.2019 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსისათვის საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება 1/180/19, 21.05.2019 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2019 წლის 27 მარტის №1/111/19 ბრძანებით დამტკიცებულ „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის დებულებაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/179/19, 21.05.2019 - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2019 წლის 19 აპრილის №1/144/19 ბრძანებაში(საშტატო ნუსხის შესახებ) ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება 1/176/19, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/175/19, 20.05.2019 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/171/19, 17.05.2019 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის შესახებ

ბრძანება 1/168/19 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2019 წლის 19 აპრილის №1/144/19 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ბრძანება 1/166/19 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 29 დეკემბრის №372/3 ბრძანებით დამტკიცებულ პარლამენტის აპარატის საშტატო ნუსხაში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/165/19 საქართველოს პარლამენტის აპარატის საორგანიზაციო დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ