ბრძანებები

1/258/19, 05.07.2019 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

1/257/19, 05.07.2019 „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა (პროფესიული საჯარო მოხელეებისა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების) საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული

ბრძანება 1/252/19, 02.07.2019 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 22 ნოემბრის №227/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/250/19, 28.06.2019 „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/249/19, 28.06.2019 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2006 წლის 24 იანვრის №9/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულებაში“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/248/19, 28.06.2019 საქართველოს პარლამენტის აპარატის საქმისწარმოების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 1/247/19, 28.06.2019 საქართველოს პარლამენტის აპარატის ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 1/242/19, 28.06.2019 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/241/19, 27.06.2019, „ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 16 იანვრის №9/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/240/19, 27.06.2019 „საქართველოს კონსტიტუციასთან საქართველოს საკანონმდებლო აქტების ჰარმონიზაციის საპარლამენტო კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2018 წლის 19 მარტის №65/3 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე