ბრძანებები

ბრძანება 1/100/19, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/54/19 „ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან − საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დებულებისა და საკონკურსო პირობების დამტკიცების თაობაზე“

ბრძანება N1/47/19, 08.02.2019, „საქართველოს პარლამენტის საქმისწარმოების ინსტრუქციაში“ ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება1/28/19, 30.01.2019 - „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/27/19, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა (პროფესიული საჯარო მოხელეებისა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების) საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირ

ბრძანება 1/26/19 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N264/3, 09.11.2018 - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2012 წლის 1 მარტის №18/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატში სტაჟირების გავლის წესში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N257/3, 25.10.2018 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 240/3, 03.10.2018 - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 29 დეკემბრის №372/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N233/3, 25.09.2018, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2006 წლის 20 ნოემბრის №156/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტების მიერ საქართველოს პარლამენტის აპარატში სასწავლო პრაქტიკის გავლის შესახებ“