ბრძანებები

ბრძანება 1/96/19, 22.03.2019, საქართველოს პარლამენტის აპარატის საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 1/95/19, 22.03.2019, საქართველოს პარლამენტის აპარატის სამეურნეო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 1/94/19, 22-03-2019, საქართველოს პარლამენტის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 1/54/19 „ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან − საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დებულებისა და საკონკურსო პირობების დამტკიცების თაობაზე“

ბრძანება N1/47/19, 08.02.2019, „საქართველოს პარლამენტის საქმისწარმოების ინსტრუქციაში“ ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება1/28/19, 30.01.2019 - „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/27/19, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა (პროფესიული საჯარო მოხელეებისა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების) საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირ

ბრძანება 1/26/19 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N264/3, 09.11.2018 - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2012 წლის 1 მარტის №18/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატში სტაჟირების გავლის წესში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N257/3, 25.10.2018 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე