ბრძანებები

1/197/19, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა (პროფესიული საჯარო მოხელეებისა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების) საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თან

ბრძანება 1/196/19, 30.05.2016, თავმჯდომარის 2009 წლის 27 ივლისის №140/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დებულებაში“ დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/187/19, 28-05-2019, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/186/19 24-05-2019 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/184/19, 23.05.2019, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2019 წლის 19 აპრილის №1/144/19 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

ბრძანება 1/182/19, 22.05.2019 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსისათვის საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება 1/180/19, 21.05.2019 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2019 წლის 27 მარტის №1/111/19 ბრძანებით დამტკიცებულ „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის დებულებაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/179/19, 21.05.2019 - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2019 წლის 19 აპრილის №1/144/19 ბრძანებაში(საშტატო ნუსხის შესახებ) ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება 1/176/19, „საქართველოს პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში, სახელმწიფო მოსამსახურეთა და საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხასა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების თანამდებობათა ნუსხაში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/175/19, 20.05.2019 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე