ბრძანებები

ბრძანება 152/3 - „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 150/3 - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 1 მარტის №59/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N147/3 „ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 16 იანვრის N9/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N146/3, 21.04.2017 - „სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 23 დეკემბრის №253/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 143/3, 19.04.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2009 წლის 27ივლისის №136/3 ბრძანებით დამტკიცებულ პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N141/3, 18.04.2017 - „საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 6 იანვრის №2/3 ბრძანებაში დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 133/3, 07.04.2017 - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 16 თებერვლის №41/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულებაში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 128/3, 03.04.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2009 წლის 27 ივლისის №136/3 ბრძანებით დამტკიცებულ პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 120/3, 30.03.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2008 წლის 31 დეკემბრის N246/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის აპარატის დებულებაში" დამატებებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 118/3, 30.03.2017, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2009 წლის 27 ივლისის N136/3 ბრძანებით დამტკიცებულ პარლამენტის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო განრიგში ცვლილებების შეტანის თაობაზე