ბრძანებები

ბრძანება 1/171/19, 17.05.2019 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის შესახებ

ბრძანება 1/168/19 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2019 წლის 19 აპრილის №1/144/19 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ბრძანება 1/166/19 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 29 დეკემბრის №372/3 ბრძანებით დამტკიცებულ პარლამენტის აპარატის საშტატო ნუსხაში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/165/19 საქართველოს პარლამენტის აპარატის საორგანიზაციო დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება 1/164/19 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2009 წლის 27 ივლისის №140/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დებულებაში“ დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება 1/163/19 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2006 წლის 24 იანვრის №9/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატის დებულებაში“ ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

1/160/19 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

1/156/19 „ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 12 თებერვლის №17/3 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

1/149/19, 02.05.2019 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის №259/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1/148/19, 01.05.2019 ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან − საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან არსებული მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის დებულებისა და საკონკურსო პირობე