ბრძანებები

ბრძანება 240/3, 03.10.2018 - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 29 დეკემბრის №372/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N233/3, 25.09.2018, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2006 წლის 20 ნოემბრის №156/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტების მიერ საქართველოს პარლამენტის აპარატში სასწავლო პრაქტიკის გავლის შესახებ“

ბრძანება N228/3, 20.09.2018 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

224/3, 18.09.2018, „ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 16 იანვრის N9/3 ბრძანებაში დამატების შეტანის თაობაზე

თავმჯდომარის ბრძანება N222/3, 13.09.2018 საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების არჩევის 100 წლის აღსანიშნავ საიუბილეო ღონისძიებასთან დაკავშირებით კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება 199/3, 17.08.2018, „საქართველოს პარლამენტის წევრთათვის და პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების წესში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N188/3, 08.08.2018, - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2012 წლის 1 მარტის №18/3 ბრძანებით დამტკიცებულ „საქართველოს პარლამენტის აპარატში სტაჟირების გავლის წესში“ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N152/3, 09.07.2018 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ" საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

122/3, 28.05.2018 „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ" საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

ბრძანება N121/3, 28.05.2018, „ღია და გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 12 თებერვლის N17/3 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე