პარლამენტის ბიუჯეტი, პარლამენტის ფინანსური სახსრები და მატერიალური საშუალებები, შრომის ანაზღაურება (2013-2016)

თანამდებობრივი სარგო, დანამატები და პრემიები (2018 წლის იანვრამდე)

პარლამენტის ბიუჯეტი, პარლამენტის ფინანსური სახსრები და მატერიალური საშუალებები, შრომის ანაზღაურება (2016)
საქართველოს პარლამენტის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ  ინფორმაცია უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის...

პარლამენტის ბიუჯეტი, პარლამენტის ფინანსური სახსრები და მატერიალური საშუალებები, შრომის ანაზღაურება (2013-2015)
  საქართველოს პარლამენტის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები, ინფორმაცია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ  ინფორმაცია უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის...