სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის სასახლეში საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან ექსკურსიის დროს განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობის შესახებ