პარლამენტის აპარატის ხელმძღვანელობა

        გივი მიქანაძე
პარლამენტის აპარატის უფროსი


    დავით გელაშვილი
პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე
     
    შოთა გოშაძე
პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე