empty

22 ოქტომბერი


საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან არსებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშების განმხილველი მუდმივმოქმედი აუდიტის ჯგუფის სხდომა

2019 წლის 22 ოქტომბერი, 12:00 საათი
თბილისი, რუსთაველის გამზ. 8
პირველი რესპუბლიკის დარბაზი
(C კორპუსი, III სართული)

დ ღ ი ს      წ ე ს რ ი გ ი

1. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ძალოვანი უწყებების უნიფორმით უზრუნველყოფის ეფექტიანობის აუდიტი (76/36; 25.12.2018);
მომხსენებელი: სოფიო დვალიშვილი - სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თავდაცვის, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი;

2. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უძრავი ქონების მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში (36/36; 5.07.2019);
მომხსენებელი: სოფიო დვალიშვილი - სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თავდაცვის, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი.