პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო

23 აპრილი 2020
პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო

დღის წესრიგით გათვალისწინებული კანონპროექტების განხილვამდე, პარლამენტმა 82 ხმით მხარი დაუჭირა საქართველოს პარლამენტის გამოკლებული წევრის ოთარ ჩრდილელის ადგილმონაცვლის ზურაბ ხაჩიძის უფლებამოსილების ცნობას.

საგანგებო სესიის პლენარული სხდომაზე, პარლამენტმა, დაჩქარებული წესით, მეორე და მესამე მოსმენით განიხილა და მიიღო კანონპროექტი „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ თანმდევ პროექტებთან ერთად.

კანონპროექტის მიხედვით, კოდექსს ემატება ორი მუხლი:

 • პირველი მუხლის თანახმად, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ კანონით გათვალისწინებულ საკითხებთან დაკავშირებით დადგენილი იზოლაციის ან/და კარანტინის წესის დარღვევა − გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 2 000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის − 10 000 ლარით.

აღნიშნულ მუხლს თან ერთვის შენიშვნა, რომლის თანახმად, ამ მუხლით გათვალისწინებული იზოლაციის ან/და კარანტინის წესის დარღვევის შემთხვევაში შსს-ს უფლებამოსილ პირს შეუძლია გონივრულ ვადაში სამართალდამრღვევი ფიზიკური პირი გადაიყვანოს შესაბამის სივრცეში მოსათავსებლად. ამასთანავე, აღნიშნული ქმედება უნდა განხორციელდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს უფლებამოსილი პირის თანხლებით, თუ ეს შესაძლებელია.

 • მეორე მუხლის მიხედვით, საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტით, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ან/და საქართველოს სხვა ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა, მათ შორის, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ კანონით გათვალისწინებულ საკითხებთან დაკავშირებით დადგენილი იზოლაციის ან/და კარანტინის წესის დარღვევა, თუ ეს წესი საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის რეჟიმის ნაწილია, გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 3 000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის - 15 000 ლარით, თუ საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

კანონპროექტის თანახმად, ცვლილებები ამოქმედდება 2020 წლის 2 მაისიდან.

პარლამენტმა, ასევე დაჩქარებული წესით, მეორე და მესამე მოსმენით განიხილა და მიიღო საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“.

ცვლილება ითვალისწინებს კანონისთვის ახალი მუხლის - „აუქციონის ფორმით პრივატიზებული თბილისის ქონების შემძენისთვის, სარგებლობის უფლებით გადაცემული ან მართვის უფლებით გადაცემული თბილისის ქონების მიმღებისთვის ამ ქონებასთან დაკავშირებული პირობის (პირობების) შეცვლის ან გაუქმების წესი საგანგებო მდგომარეობის გამო“ დამატებას.

ახალი მუხლის თანახმად, 2020 წელს გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, მთავრობა უფლებამოსილია, საგანგებო მგომარეობის დროს ან მისი გაუქმების შემდეგ, არაუგვიანეს 2021 წლის პირველი იანვრისა, მიმართოს თბილისის საკრებულოს აუქციონის ფორმით პრივატიზებული თბილისის ქონების შემძენისთვის, სარგებლობის უფლებით გადაცემული ან მართვის უფლებით გადაცემული თბილისის ქონების მიმღებისთვის ამ ქონებასთან დაკავშირებული საინვესტიციო პირობის შეცვლის ან გაუქმების ან/და ფინანსური პირობის შეცვლის შესახებ.

„აღნიშნული კანონპროექტი გათვლილია იმ სიკეთეზე, რაც დაკავშირებულია საინვესტიციო თვალსაზრისით ფინანსურ უზრუნველყოფასთან. შესაბამისად, ჩვენ ამ კანონპროექტით თბილისის მთავრობას ვაძლევთ შესაძლებლობას მოქნილად იმოქმედოს და შესაბამის კომპანიებთან მიმართებაში გარკვეული შეღავათები გაატაროს, რაც დადებითად აისახება კომპანიების ეკონომიკურ აქტივობებზე და აქედან გამომდინარე, ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე“, - განაცხადა პარლამენტის წევრმა, კობა ლურსმანაშვილმა საკითხის წარდგენისას.

დღესვე, პარლამენტმა საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრის, დავით წიკლაურის საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრის თანამდებობიდან გათავისუფლება ცნობად მიიღო.

გალერეა

 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი
 • პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტები მიიღო, 2020 წლის 23 აპრილი