პარლამენტის აპარატის იმ სტრუქტურულ ერთეულეთა ჩამონათვალი, სადაც ცხადდება დისტანციური სტაჟირების კონკურსი

 

  1. ადამიანური რესურსებისა და ინსტიტუციური განვითარების დეპარტამენტი;
  2. საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტი.