ძიება
07-2/241/10

„თავდაცვის კოდექსი“

თარიღი
28-12-2022
ავტორი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
ინიციატორი
საქართველოს მთავრობა

დოკუმენტი (46)

 • 1. „თავდაცვის კოდექსი“

 • 2. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 3. „არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 4. „მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 5. „მოხალისეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 6. „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 7. „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 8. „სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 9. „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 10. „საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 11. „სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 12. „სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 13. „პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 14. „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 15. „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 16. „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 17. „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 18. „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 19. „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 20. „სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 21. „მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 22. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 23. „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 24. „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 25. „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 26. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 27. „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 28. „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 29. „საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 30. „საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 31. „დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 32. „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 33. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 34. „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 35. „ენერგოეფექტურობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 36. „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 37. „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 38. „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 39. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 40. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 41. „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 42. „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 43. „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 44. „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“

 • 45. „სახელმწიფო ენის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 • 46. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

განსახილველი დოკუმენტი

 • ინიციირებული ვარიანტი
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (1)
 • რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • განათლების და მეცნიერების კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • ბიუროზე განხილული დოკუმენტი (2)
 • იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი
 • თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე განხილული დოკუმენტი

ძირითადი მონაცემები

 • ბიუროზე განხილვის თარიღი
  06 თებერვალი 2023
 • ბიუროს ნომერი
  218
 • წამყვან კომიტეტზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 10 თებერვალი 2023
  • საბოლოო: 13 მარტი 2023
 • სხვა კომიტეტებზე საკომიტეტო მოსმენის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 10 თებერვალი 2023
  • საბოლოო: 27 თებერვალი 2023
 • პლენარულ სხდომაზე განხილვის სავარაუდო თარიღი
  • საწყისი: 10 თებერვალი 2023
  • საბოლოო: 24 მარტი 2023

დასკვნები

 • საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა დადებითია

 • იურიდიული დეპარტამენტის დასკვნა დადებითია

+
A
-
A
A
A
a
A
R